+48 32 263 28 72

hotel@allegri.com.pl

Pokaż dojazd z:

Warszawy | Wrocławia/Katowic | Krakowa

Regulamin internetowej rezerwacji pobytu

System rezerwacji dotyczy Hotelu – Restauracji Allegri, 42-500 Będzin, ul. Żeromskiego 11, NIP: 6252356811, REGON: 240800134

Internetowy system rezerwacji hotelowych umożliwia rezerwację pokoi hotelowych on-line wraz z możliwością jej opłacenia.

System rezerwacji obsługiwany jest przez recepcję Hotelu – Restauracji Allegri.www.replicadereloj.es

ZLECENIODAWCA

Zarejestrowana w Systemie osoba prawna lub fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, korzystająca z Systemu w celu rezerwacji pokoju hotelowego. Osoba ta musi posiadać login i hasło do Systemu. Zleceniodawca może być jednocześnie Gościem Hotelu.

GOŚĆ

Osoba korzystająca z usług hotelowych zgodnie z regulaminem Hotelu – Restauracji Allegri. Osoba ta może być jednocześnie Zleceniodawcą.

FORMULARZ REJESTRACJI

Formularz internetowy wykorzystywany do rejestracji nowego użytkownika w Systemie Rezerwacji.

REZERWACJA ON-LINE

Rezerwacja pokoju/pokoi hotelowych dokonywana w Systemie w drodze rezerwacji. Rezerwacjami on-line są rezerwacje: Rezerwacja Standardowa Niegwarantowana, Rezerwacja Standardowa oraz Gwarantowana.

REZERWACJA STANDARDOWA NIEGWARANTOWANA

Rezerwacja on-line zachowująca swoją ważność do godziny 20.00 w dniu planowanego przyjazdu Gościa. Od godziny 20.00 Rezerwacja Standardowa Niegwarantowana może być anulowana.

REZERWACJA OPŁACONA GWARANTOWANA

Rezerwacja On-line zachowująca swoją ważność do zakończenia pierwszej zarezerwowanej doby hotelowej.

INSTRUKCJA REZERWACJI

Ujęta w Systemie procedura umożliwiająca dokonanie Rezerwacji On-line. Kroki Rezerwacji składają się z następujących etapów:

- Krok 1 – Wybór okresu pobytu i ilości osób w pokoju
- Krok 2 – Wybór typu pokoju, liczby osób i liczby pokoi, możliwości modyfikacji wcześniejszego wyboru okresu pobytu, ewentualna rezygnacja ze śniadania
- Krok 3 – Podsumowanie dotychczasowego wyboru miejsca, daty rezerwacji, ceny, miejsce na dodatkowe życzenia, opcjonalne przypisanie osób do pokoi, ewentualne usługi dodatkowe
- Krok 4 – logowanie lub rejestracja do Systemu, podanie danych do faktury, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja regulaminu, wybór formy płatności,
- Krok 5 – wybór metody płatności.
- Krok 6 – potwierdzenie Rezerwacji

NIEDOJAZD CZYLI NIEPOJAWIENIE SIĘ W HOTELU

Sytuacja, w której Gość nie pojawił się w Hotelu, która nie została poprzedzona zgodnym z niniejszymi Warunkami Anulowaniem Rezerwacji on-line. Nie pojawienie się w Hotelu powoduje konieczność poniesienia przez Zleceniodawcę określonych kosztów ustalanych przez Hotel.

FORMULARZ REZERWACJI

Formularz internetowy wykorzystywany jest do złożenia nowej Rezerwacji on-line w Systemie.

POTWIERDZENIE REZERWACJI

Informacja w formie elektronicznej wysyłana do Zleceniodawcy automatycznie po dokonaniu Rezerwacji on-line na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail.

ANULOWANIE REZERWACJI ON-LINE następuje niezwłocznie poinformowaniem Hotelu.www.replicasrelojesespana.com

1. REJESTRACJA W SYSTEMIE

- Dokonanie po raz pierwszy przez użytkownika Rezerwacji on-line za pośrednictwem Systemu wymaga rejestracji użytkownika. W celu dokonania rejestracji w Systemie konieczne jest poprawne wypełnienie Formularza Rejestracji i udane zweryfikowane danych przez System.
- Jedynie Zleceniodawca, tj. osoba zarejestrowana w Systemie, może dokonywać Rezerwacji poprzez System.
- Zleceniodawca jest zobowiązany dbać o poprawność i aktualność podanych przez siebie danych w Formularzu rejestracji.

2. REZERWACJA ON-LINE – WARUNKI OGÓLNE

- Rezerwacji w Systemie dokonuje się poprzez wykonanie kolejnych Kroków – Etapów Rezerwacji. Wykonanie każdego Kroku Rezerwacji jest wymagane dla pomyślnego zakończenia procesu Rezerwacji.
- Cena wskazana w trakcie Rezerwacji on-line dokonanej przez Zleceniodawcę wiąże Hotel – Restaurację Allegri oraz Zleceniodawcę w zakresie podjętej Rezerwacji.
- Ceny wskazane w Rezerwacji są cenami za pokój ze śniadaniem lub bez, zawierają podatek VAT, natomiast nie zawierają innych usług świadczonych przez Hotel. W/w ceny ustalane są przez Hotel i są cenami zmiennymi.
- Za usługi nieobjęte zamówieniem należność jest regulowana przez Gościa bezpośrednio w Hotelu.
- Walutą, w której ustalane są ceny, jest złoty polski (PLN). Ceny mogą być nominowane w euro (EUR). Ceny nominowane w EUR przeliczane są na PLN według hotelowego kursu z dnia dokonywania płatności, przy czym w przypadku Rezerwacji Niegwarantowanej płatność należności za pokój/pokoje następuje w Hotelu w innym dniu niż dzień dokonania Rezerwacji.
- W przypadku płatności z rachunków bankowych prowadzonych w walucie innej niż PLN, np. w EUR, kwota może być pobrana z uwagi na różnicę kursu hotelowego oraz kursów bankowych inna niż wskazana w Rezerwacji.
- Dane dotyczące e-transferu lub e-przelewu nie są przechowywane przez Hotel – Restaurację Allegri.
- Transakcje realizowane e-transferem lub e-przelewem obsługuje podmiot zewnętrzny (na dzień wprowadzenia Warunków jest to PayU S.A.) poprzez bezpośrednie połączenie z internetowym kontem bankowym Zleceniodawcy.
- Hotel – Restauracja Allegri po otrzymaniu należności za Rezerwację wystawia Zleceniodawcy fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

3. REZERWACJA

- Rezerwacja on-line zachowująca swoją ważność do godziny 20.00 w dniu planowanego przyjazdu Gościa. Od godziny 20.00 Rezerwacja może być anulowana.
- Od Zleceniodawcy w momencie dokonywania Rezerwacji Niegwarantowanej nie jest pobierana żadna kwota tytułem opłaty za rezerwację. Zleceniodawca, decydując się na Rezerwację Niegwarantowaną, dokonuje płatności za cały pobyt po przyjeździe do Hotelu.
- Rezerwacja może zostać anulowana lub zmieniona w drodze kontaktu z Recepcją Hotelu dokonującej rezerwacji.

4. REZERWACJA GWARANTOWANA

- Rezerwacja on-line zachowująca swoją ważność do zakończenia pierwszej zarezerwowanej doby hotelowej.
- Płatność z tytułu Rezerwacji Gwarantowanej dokonywana jest e-transferem lub e-przelewem w 5. Kroku Rezerwacji.
- Od Zleceniodawcy w momencie dokonywania Rezerwacji Gwarantowanej pobierana jest należność z tytułu całej Rezerwacji i pobytu w Hotelu. W przypadku braku autoryzacji lub braku środków po stronie Zleceniodawcy System nie pozwoli na dokonanie Rezerwacji Gwarantowanej.
- Rezerwacja Gwarantowana może zostać anulowana na podstawie zgłoszenia wysłanego do Hotelu – Restauracji Allegri pisemnie, faksem lub emailem.
- Bezkosztowe Anulowanie Rezerwacji Gwarantowanej jest możliwe najpóźniej do godziny 20.00 w dniu planowanego przyjazdu Gościa do Hotelu. Anulowanie Rezerwacji w terminie późniejszym będzie traktowane jako Niedojazd do Hotelu.
- Anulowanie Rezerwacji Gwarantowanej po godzinie 20.00 lub Niedojazd wiąże się z obciążeniem Zleceniodawcy należnością za pierwszą dobę Rezerwacji. Pozostałe doby anulowane są bezkosztowo.
- Zwrot pieniędzy z tytułu Anulowania Rezerwacji bądź jej zmiany nastąpi po podpisaniu przez Zleceniodawcę i przekazaniu Hotel – Restaurację Allegri faktury korygującej.
- Zmiany Rezerwacji Gwarantowanej takie jak zmiana okresu Rezerwacji lub zmiana typu pokoju mogą być dokonywane wyłącznie w drodze zapytania skierowanego do Centralnej Rezerwacji pisemnie, faksem lub emailem i dokonane mogą być w miarę możliwości przez Hotel – Restaurację Allegri.
- Wszelkie inne zmiany Rezerwacji Standardowej Gwarantowanej, np. dodatkowa osoba w pokoju, pobyt zwierzęcia, mogą być dokonywane w drodze zapytania skierowanego do Hotelu – Restauracji Allegri pisemnie, faksem lub emailem.

5. POTWIERDZENIE REZERWACJI

Potwierdzenie Rezerwacji zawiera numer Rezerwacji, dane dotyczące zamówionej usługi, dane Zleceniodawcy oraz ewentualnie dane Gościa. Po wygenerowaniu i wysłaniu Potwierdzenia Rezerwacji Rezerwację On-line uważa się za dokonaną i obowiązującą strony.

6. ANULOWANIE REZERWACJI ON-LINE PRZEZ HOTEL – RESTAURACJĘ ALLEGRI

Aby zapobiegać nadużyciom, w szczególności fałszywym rezerwacjom usług hotelowych, Hotel – Restaurację Allegri zastrzega sobie prawo anulowania Rezerwacji On-line w wyjątkowych przypadkach, w szczególności wówczas, gdy Zleceniodawca dokonywał już w przeszłości co najmniej kilkukrotnie Rezerwacji On-line, po których Gość się nie pojawiał, lub gdy kilkukrotna próba kontaktu ze Zleceniodawcą, podejmowana przez Hotel – Restaurację Allegri, pozostaje bez rezultatu.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ HOTEL – RESTAURACJĘ ALLEGRI

- Mimo dokładania należytej staranności przez Hotel – Restauracja Allegri w przedmiocie obsługi funkcjonowania Systemu należy wziąć pod uwagę, że w niektórych okolicznościach może wystąpić z przyczyn niezależnych od Hotel – Restauracja Allegri brak dostępu do Systemu dla Zleceniodawców.
- Hotel – Restauracja Allegri ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Systemu Rezerwacji on-line na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości oraz na czas konserwacji Systemu lub aktualizacji danych.
- W przypadku zaistnienia siły wyższej niezależnej od Hotel – Restauracja Allegri lub stan wyjątkowy, nieprzewidywalny a uniemożliwiających i utrudniający realizację podjętej Rezerwacji, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wywiązanie się ze swych zobowiązań wobec siebie i nie będzie wnosić żadnych roszczeń.

8. DANE OSOBOWE

- Poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Hotel – Restauracja Allegri w celach związanych z realizacją Rezerwacji On-line w hotelach prowadzonych przez Hotel – Restauracja Allegri 42 – 500 Będzin, ul. Żeromskiego 11, NIP: 6252356811 REGON: 240800134
- Administratorem danych jest Hotel – Restauracja Allegri Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i zmian.
- Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie od Hotel – Restauracja Allegri z siedzibą w Będzinie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na udostępniony w Formularzu Rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu.

9. PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA

- Prawem właściwym dla transakcji dokonywanych w oparciu o Warunki jest prawo polskie.
- Spory powstałe w związku z transakcjami dokonywanymi w oparciu o Warunki będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie.
- Niniejsze Warunki obowiązują od dnia ich wprowadzenia, tj. od dnia 17.02.2015 roku i mają zastosowanie wyłącznie do Rezerwacji dokonanych po tej dacie.
- Bez akceptacji Warunków System nie przyjmie Państwa rezerwacji.

Zaufali nam:

OrangeMakroŻywiecTauronEurocash